มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

info

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570

พันธกิจ

 • พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
 • พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
 • พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ

วัฒนธรรมองค์กร (Culture)

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยมหลัก (Core Values)

PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

 

 

P - Professionalism : ความเป็นมืออาชีพ

   1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม 
   2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว 

3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ 

S - Social responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม

   1. เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม 
   2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน 
   3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม 

U - Unity : ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว

    1. มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
    2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม 
    3. ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน 

อัตลักษณ์ (Identity)

I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยวิจัย

 

 

         

 

 

 

Last modified on 07/03/2019

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

About us

bottom

phone +66 (0) 89-465-0630 

mail 44043 640  stmagazine.unseen@gmail.com

Last posts

VISITORCOUNTER

Today 15

Yesterday 39

Week 203

Month 239

All 156761